Inschrijven

Wettelijke inschrijvingsvoorwaarden sociale huurwoongelegenheid 2020:

 • Leeftijd :

Je bent meerderjarig, je bent minderjarig en ontvoogd of je bent minderjarig en woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst.

 • Inkomen :

Je netto belastbaar inkomen bedraagt op het laatst gekend aanslagbiljet van de personenbelastingen niet meer dan (de bedragen zijn geïndexeerd naar 2020)

- 25.317 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;

- 27.438 euro voor een alleenstaande met een handicap;

- 37.974 euro, vermeerderd met 2.123 euro per persoon ten laste, voor anderen.

 • Eigendom :

 • Jij en jouw partner voldoen aan de volgende voorwaarden betreffende een eigendom in binnen- of buitenland.
 • De kandidaat-huurder mag geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, hebben;
 • De kandidaat-huurder mag geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw, hebben;
 • De kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben;
 • De kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven, hebben;
 • De kandidaat-huurder mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij zakelijke rechten als hierboven vermeld heeft ingebracht.

Uitzonderingen: u heeft wel een eigen woning maar

• de woning ligt in het Vlaamse Gewest binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan en wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen;

• de woning in het Vlaamse Gewest is maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en de ontruiming hiervan is noodzakelijk en werd bewoond op datum van onbewoonbaar of ongeschikt verklaring door de persoon die zich kandidaat wil stellen;

• de woning in het Vlaamse Gewest is onaangepast en wordt bewoond door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen;

• de woning wordt bewoond door een persoon met een handicap en is ingeschreven voor een ADL-woning, vermeld in artikel 1,8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;

• de woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is;

• de woning wordt bewoond door de persoon die zich wil inschrijven, en die heeft het beheer over zijn woning verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

• de woning of bouwgrond maakt deel uit van een huwelijksgemeenschap of die samen met de wettelijke of feitelijke partner werd aangekocht. Die woning of bouwgrond vormt geen beletsel op voorwaarde dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is of als de relatie beëindigd is en de (ex-)partner de sociale woongelegenheid niet mee gaat bewonen;

• de woning of bouwgrond die de kandidaat-huurder is kosteloos verworven (bijvoorbeeld schenking, erfenis): hetzij gedeeltelijk in volle eigendom, hetzij een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, hetzij bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal.

Registratie :

Jij en jouw partner, zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister of op een referentieadres.

Inschrijven :

Bezorg ons dit 'aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid' te samen met volgende documenten :

Inkomstenbewijsstukken van jou en jouw partner

 • het aanslagbiljet van de belastingen (aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017) hoef je niet te bezorgen.  Deze gegevens kunnen door ons elektronisch opgevraagd worden via de Kruispuntbank.
 • ofwel een verklaring van het OCMW ofwel een bewijs van vervangingsinkomen van ziekte, invaliditeit, pensioen of werkloosheid indien je belastbaar inkomen 0 euro is.

Beschik je niet over een aanslagbiljet, of is het inkomen 0 euro, dan dien je het huidig inkomen te bewijzen aan de hand van de inkomstenbewijsstukken van de laatste 3 maanden.

Ook indien jouw inkomsten van het laatst gekend aanslagbiljet boven de toegelaten grens liggen, maar deze in het huidige jaar onder de grens gedaald zijn, dan vragen we je dit te bewijzen aan de hand van de inkomstenbewijsstukken van de laatste 3 maanden.

Kopie van de identiteitskaart (beide zijden) van jezelf en jouw partner die in de woning zullen wonen  

Er is een taalkennisvereiste Nederlands voor jezelf en jouw partner

Jij en jouw partner moeten hieraan voldoen ten laatste na één jaar sociaal huren.

De Brugse Maatschappij voor Huisvesting onderzoekt of jij en jouw partner aan de taalkennisvereiste voldoen. Inlichtingen hierover kan je bekomen bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting of bij Agentschap Integratie en Inburgering, Baron Ruzettelaan 27-29, 8310 Assebroek  Tel.: 050/34.88.08 of http://www.hvn-wvl.be.  Openingsuren: dinsdag: 9u – 12u en 13u30 - 16u30 - woensdag: 9u – 12u - donderdag: 9u – 12u en 13u30 - 16u30

Indien van toepassing : ook volgende bewijsstukken :

 • een attest van invaliditeitsgraad van +66% of 9 punten van alle gezinsleden die over een dergelijk bewijs beschikken.
 • een bewijs van omgangsrecht en/of co-ouderschap voor alle kinderen die vermeld zijn op het aanvraagformulier die nog geen 25 jaar oud zijn en die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de kandidaat-huurder (vonnis van de rechtbank of verklaring op eer van beide ouders);
 • een attest van onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning
 • bewijsstuk opstarten procedure tot gezinshereniging met identiteitsgegevens van familieleden die zich nog in het buitenland bevinden.
 • een attest 'begeleid zelfstandig wonen/ontvoogding', ingevuld en ondertekend door een erkende dienst.
 • een attest notaris in geval van gedeeltelijke eigendom bij kosteloze verwerving (schenking, erfenis)